Glemp Józef, ks. kard., prymas Polski


         
 

Ks. kard. Józef GLEMP prymas Polski

   (nota biograficzna)

   Józef Glemp urodził się 18 XII 1929 r. w Inowrocławiu. Jego rodzicami byli Kazimierz i Salomea z domu Kośmicka. Ojciec pracował w kopalni soli w Inowrocławiu. Dzieciństwo i młodość spędził w niewielkim trójkącie ziemi kujawskiej, tzn. między rodzinną wioską Rycerzewo, parafialną wsią Kościelec Kujawski a miastem Inowrocław, gdzie uczęszczał do gimnazjum i liceum.

Szkolę średnią ukończył z uprawnieniem wstępu na wyższą uczelnię bez egzaminu. Po maturze wahał się z wyborem dalszej drogi życia. Nowotworowa choroba ojca skłoniła go, aby podjąć pracę zarobkową w celu utrzymania matki i młodszego rodzeństwa. Zapisał się na filologię polską, najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, później przeniósł papiery na Uniwersytet w Toruniu, a pod koniec wakacji wstąpił do seminarium duchownego w Gnieźnie, gdzie szybko znalazł swoje miejsce. Lubił modlitwę, kolegów i naukę. Formacja duchowa w seminarium (w Gnieźnie i Poznaniu) odbywała się według wskazań ks. Aleksandra Żychlińskiego i bł. ks. Michała Kozala. Wdrażano w kapłaństwo służebne, akcentując element wybrania, mniej natomiast elementy wspólnotowe, co dopiero później stało się jedną z istotnych treści Soboru Watykańskiego II.
Święcenia kapłańskie przyjął 25 V 1956 r. w Gnieźnie z rąk biskupa pomocniczego poznańskiego Franciszka Jedwabskiego, bowiem ordynariusz diecezji kardynał Stefan Wyszyński był internowany przez władze komunistyczne. Po święceniach pomagał w duszpasterstwie parafialnym w Mogilnie, mieszkając u matki w pobliskich Stawiskach, gdyż nie uzyskał zezwolenia władz świeckich na normalną pracę w parafii - obowiązywał represyjny dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych. W latach 1956-1957 był kapelanem sióstr dominikanek w Mielżynie i nauczycielem religii w szkołach w Ruchocicach i Witkowie, potem kapelanem sióstr Sacre Coeur w Polskiej Wsi (1957 r.), następnie wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP i prefektem w Liceum Pedagogicznym w Wągrowcu (lata 1957-1958), wikariuszem w Miasteczku Krajeńskim (1958 r.). Od 1958 r. studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie uzyskał w 1964 r. promocję na podstawie rozprawy De evolutione conceptus fictionis Juris, W czasie pobytu w Rzymie zdobył jeszcze dodatkowe specjalizacje: z zakresu stylistyki łacińskiej na Uniwersytecie Gregoriańskim, ukończył Studium Administracji Kościelnej przy Kongregacji Soboru, trzyletnie Studium Rotalne z tytułem adwokata Roty Rzymskiej. W Rzymie Glemp odkrywał nowe horyzonty. Zrozumiał lepiej rolę papieża i instytucji papieskich. Widział dorobek kulturowy Wiecznego Miasta. Był świadkiem początku wielkich przemian w stolicy chrześcijaństwa: pontyfikatu Jana XXIII, przebiegu Soboru Watykańskiego II. Po powrocie do kraju został najpierw sekretarzem w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie (lata 1964-1967). W latach 1965-1967 był notariuszem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, notariuszem i obrońcą węzła małżeńskiego w Trybunale Metropolitalnym (do 1970 r.). W późniejszym okresie był konsultorem w Trybunale Prymasowskim dla spraw dispensationis super matrimonio rato et non cosummato (lata 1970-1979). W latach 1967-1979 pracował w Sekretariacie Prymasa Polski oraz pełnił funkcję sekretarza i kapelana kardynała Sterana Wyszyńskiego na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. jednocześnie pełnił szereg innych funkcji, m.in. asystenta na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK (lata 1968-1979), sekretarza Komisji Episkopatu ds. Instytucji Polskich w Rzymie (lata 1975-1979), członka Komisji Episkopatu ds. Rewizji Prawa Kanonicznego, duszpasterza warszawskich prawników (lata 1970-1979). Z tą pracą łączył pomoc duszpasterską, w kościołach św. Marcina i akademickim św. Anny. Żyjąc i pracując w najbliższym otoczeniu kardynała Wyszyńskiego, widział w nim przede wszystkim swego nauczyciela, ucząc się jego hierarchii spraw, do których należały m.in. obecność Boga i Kościoła w narodzie, dialog prowadzący do integracji. Jak dobrze wiadomo. Prymas Tysiąclecia starał się wielokrotnie łagodzić napięcia społeczne i nie dopuścić do rozlewu krwi.
W dniu 4 III 1979 r. został mianowany biskupem warmińskim. Sakrę przyjął 21 kwietnia w Gnieźnie z rąk prymasa Wyszyńskiego. Przyjął dewizę biskupią: Caritati in iustitia (Przez sprawiedliwość ku miłości). Odbył uroczyste wjazdy: 29 kwietnia do Olsztyna i 6 maja do Fromborka. Z zapałem podjął pracę pasterską na terenie rozległej diecezji, obejmującej ziemie Warmii i Mazur. Utworzył liczne parafie, ośrodki duszpasterskie i katechetyczne. Przeprowadzał wizytacje kanoniczne parafii. Odwiedzał domy zgromadzeń zakonnych. Powołał Radę Kapłańską i Radę Duszpasterską, wznowił prace Diecezjalnej Komisji Sztuki, Rady Wydawniczej i Komisji Liturgicznej. Propagował kult bł. Doroty z Mątowów i Świątobliwej Reginy Protmann. Z okazji 400-lecia śmierci swego poprzednika sługi Bożego kardynała Stanisława Hozjusza ożywił jego proces beatyfikacyjny. Zorganizował uroczystości hozjańskie w Olsztynie i Fromborku (1979 r.). Ogłosił 19 III 1980 r. rozpoczęcie prac przygotowawczych Duszpasterskiego Synodu Diecezji Warmińskiej. W maju tego roku rozpoczął peregrynację relikwii św. Wojciecha w diecezji warmińskiej, na której ziemiach męczennik podjął pracę misyjną i poniósł śmierć. W maju 1981 r. urządził w Olsztynie międzynarodowe sympozjum ku czci św. Wojciecha i św. Brunona. Przewodniczył pielgrzymce diecezjalnej do Rzymu, Asyżu, Monte Cassino i Capranica di Sutri, gdzie zmarł kardynał Hozjusz. Nawiązał kontakty duszpasterskie z ośrodkami polonijnymi w USA, Kanadzie, Francji i Niemczech. Był członkiem komisji Episkopatu Polski: lusritia et Pax (przewodniczący), Komisji ds. Ludzi Pracy, Rewizji Prawa Kanonicznego, Instytucji Polskich w Rzymie, Zespołu Legislacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski (współprzewodniczący). Jego zbyt krótkie rządy biskupie nie dały mu możliwości rozwinięcia działalności pasterskiej na Warmii. Po śmierci kardynała Wyszyńskiego był jednym z kandydatów na Jego następcę. Ostatecznie wybór Jana Pawła II padł na jego osobę, o czym oznajmił mu w rzymskiej klinice Gemeli, gdzie Ojciec Święty przebywał po zamachu majowym.
Jego nominacja na arcybiskupa-metropolitę gnieźnieńskiego i warszawskiego, prymasa Polski nosi datę 7 VII 1981 r. Ingresy do swoich stolic arcybiskupich urządził: 13 IX w Gnieźnie i 24 IX w Warszawie. W dniu 2 II 1983 r. otrzymał godność kardynała prezbitera oraz kościół tytularny Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu, który przed nim otrzymał kardynał Stefan Wyszyński. Po reorganizacji Kościoła polskiego 25 III 1992 r. pozostał tylko arcybiskupem-metropolitą warszawskim, zachowując dalej godność prymasa Polski jako kustosz relikwii Wojciecha. Z godnością prymasowską, złączone są wysokie funkcje w łonie Episkopatu Polski; przewodniczący Rady Głównej (do 1997 r.) i Rady Stałej (od 1997 r.), przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Emigracji, przewodniczący Komisji ds. KUL, przewodniczący Synodu Plenarnego (do 1997 r.). W wymiarze ogólnokościelnym jest prymas członkiem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, Papieskiej Rady lusritia et Pax, Papieskiej Rady ds. Kultury. W spadku po kardynale Wyszyńskim przejął rolę mediacyjną, w bardzo trudnym okresie przemian społecznych, dialogu pomiędzy władzami komunistycznymi a „Solidarnością" robotniczą i rolniczą. Sześć miesięcy po jego nominacji wprowadzony został w Polsce stan wojenny. Prymas czynił starania, aby nie dopuścić do rozlewu krwi i łagodzić dolegliwości osób internowanych i skazanych w czasie trwania stanu wojennego. W celu niesienia pomocy represjonowanym powołał Prymasowski Komitet Pomocy Internowanym. Odwiedzał ludzi za kratami. Niektórzy z represjonowanych znaleźli miejsce w reaktywowanym przez prymasa warszawskim „Przeglądzie Katolickim". Kościół polski z uwagi na dużą niezależność i szerokie możliwości oddziaływania był azylem dla wielu ludzi prześladowanych przez władze komunistyczne. W celu rozwiązywania problemów społecznych została utworzona Prymasowska Rada Społeczna. Próby szukania drogi dialogu społecznego do pełnego pojednania narodowego są wciąż niezrealizowanym postulatem. Ksiądz Prymas wypowiedział się 7 IV 1998 r. („Rzeczpospolita"): Gdy chodzi o nasze sprawy wewnętrzne, interesuje nas także bardzo trudny problem, którego nie podjęliśmy, ale czujemy, ze całe społeczeństwo tym żyje: rozliczenie się z przeszłością. W wolnej Polsce prymas razem z episkopatem demonstrował stanowisko do wyborów parlamentarnych (1991, 1993 i 1997 r.), wyborów prezydenckich (1990 i 1995 r.) i referendum konstytucyjnego (1997 r.), nic wskazując konkretnych kandydatów ani konkretnych partii politycznych, ale również oświadczając, że nie jest obojętne, iż niektóre ugrupowania nawiązują, w swych programach do katolickiej nauki społecznej, a inne nie. O wysokim autorytecie prymasa na płaszczyźnie międzynarodowej świadczą, jego spotkania z wybitnymi osobistościami życia politycznego, m.in. z królem Hiszpanii Juanem Carlosem, Belgii - Baudouinem, Norwegii - Olafem, Szwecji - Karolem Gustawem, z prezydentami; USA - Georgem Bushem, Francji - Jacquesem Chirakiem i Francoisem Mitterrandem, Portugalii - Mario Soaresem, Włoch - Sandro Perrinim i Oscarem Luigim Scalfaro, z premierem Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher i sekretarzem ONZ Javierem Perezem de Cuellarem oraz z Michaiłem Gorbaczowem i Eduardem Szewardnadze. Kardynał Glemp otrzymał liczne tytuły, odznaczenia: doktoraty h.c. Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, University of Santo Tomas w Manili (Filipiny), Universita degli Studi di Bari (Włochy), Seton Hali University w South Orange NJ (USA), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Loyola University of Chicago (USA). Jest również Wielkim Przeorem Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, honorowym członkiem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, honorowym obywatelem m.in. Mogilna, Inowrocławia, Żnina, Darłowa, Miechowa, Lidzbarka Warmińskiego, Castel Sant'Elia i Codroipo (Włochy), [Pakości - 2005 r.]. Ks. prymas Glemp przewodniczył doniosłym uroczystościom patriotycznym i religijnym w kraju i za granicą, m.in. obchodom 50-lecia bitwy pod Monte Cassino, 200 rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego w Reggio Emilia, 200-lecia Konstytucji 3 Maja, 400-lecia stołeczności Warszawy, 50-lecia powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego, powtórnym pogrzebom Ignacego Jana Paderewskiego, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, gen. Władysława Sikorskiego, prezydenta Ignacego Mościckiego, jubileuszom Misji Katolickiej we Francji, Anglii i Walii, obchodom 1000-lecia śmierci św. Wojciecha oraz tradycyjnie wszystkim ważnym uroczystościom na Jasnej Górze. Towarzyszył Janowi Pawłowi II we wszystkich jego pielgrzymkach do ojczyzny. Jego posługa pasterska w archidiecezji warszawskiej i gnieźnieńskiej obejmuje liczne dokonania, inicjatywy i stymulacje. Jubileusz 15-lecia posługi prymasowskiej na stolicy w Warszawie był okazją, aby przywołać niektóre jego ważniejsze czynności: erygował 80 parafii, konsekrował ok. 30 kościołów, poświecił ponad 80 kaplic w domach zakonnych, domach opieki, szpitalach i kaplic stanowiących narodziny nowych parafii, wyświecił i posłał do pracy około 660 kapłanów, doprowadził do końca budowę seminarium duchownego na Bielanach i podjął bardzo kosztowną, odbudowę seminarium na Krakowskim Przedmieściu. Na szczególne uwypuklenie zasługują jego dzieła w archidiecezji gnieźnieńskiej, które częściowo zainicjował już jego poprzednik kardynał Wyszyński i dokończył jego następca arcybiskup Henryk Muszyński: gmachy Kurii Metropolitalnej, Seminarium Duchownego, Domu Emerytów, Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnego, kosztowne prace w Bazylice Prymasowskiej (np. przywrócenie barokowego mauzoleum św. Wojciecha), uporządkowanie otoczenia katedry, a szczególnie rozległego placu pielgrzymkowego. Również jemu prymasowskie Gniezno zawdzięcza swoje dzisiejsze oblicze. Posłanie pasterskie ogłosił w licznych książkach wydanych w kraju oraz za granicą: Przez sprawiedliwość ku miłości (1982 r.), Człowiek wielkiej miary (1983 r.), Kościół na drogach Ojczyzny (1985 r.), Chcemy z tego sprawdzianu wyjść prawdomówni i wiarygodni (1985 r.), Kościół i Polonia (1986 r.), Umocnieni nadzieją (1987 r.), Wtoczy Franków orzeł i krzyż (1987 r.), O Eucharystii (1987 r.), Nauczanie pasterskie (cztery tomy, lata 1981-1988), A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie (1988 r.), Let my call come to you (1988 r.), Boże, coś Polskę posłał nad Tamizę (1988 r.), Nauczanie społeczne 1981-1986 (1989 r.), Na dwóch wybrzeżach (1990 r.), U przyjaciół Belgów (1990 r.), I uwierzyli uczniowie (1990 r.), Zamyślenia maryjne (1990 r.), Słowo Boże nad Łyną, (1991 r.), Tysiąclecie wiary św. Włodzimierza (1991 r.), Gniezno - ciągła odnowa (1991 r.), Służyć Ewangelii słowem (1991 r.), Solidariet. La Polonia chuopnamo (1991 r.), Na skale-na opoce (1991 r.), Niebo Ściągają, na ziemie (1991 r.), Księża - poeci wobec nowej ewangelizacji (Poet-Priest ws-a-w the New Evangelisation) (1991 r.), Miedzy Ewangelii a konstytucją (1992 r.), Na wyspie fw. Patryka (1992 r.), Idziemy do Betlejem (1992 r.), Wartości chrześcijańskie nabywane pod Kalwarią (1993 r.), W blaskach zmartwychwstania (1994 r.). Być znakiem miłości (1994 r.), Rodzina drogą Kościoła (1995 r.). Boskie i cesarskie (1995 r.). Idzie, idzie Bóg prawdziwy (1995 r.), Le chemim depelerins (1996), Od Kalwarii na drogi Europy (1997 r.), Świeci idą przez Warszawa (1997 r.). Piętnaście lat posiup prymasowskiej (1997 r.), Potes - We enter nów the Twenty-first Century! (1998 r.), Zachowanie tożsamości narodowej a solidarność międzyludzka (The Preservation of National Identity and Interhuman Solidarity) (1998 r.). Modlimy się w kraju Helwetów (1998 r.), Z krzyżem przez dzieje Warszawy (1998 r.). Cytowane publikacje stanowią imponujący dorobek literacki i pasterski. O swoich pracach mówi ks. Prymas; Ja pracuje sam... chociaż mógłbym korzystać z pomocy innych, bo w moim Sekretariacie, nie brakuje księży przygotowanych do takiej pracy. Staram się tu być samodzielny - to, co mówię, jest wynikiem mojego odczucia i myślenia.

 

strona główna

         
 

Źródło: ks. Maciej Kuczyński, "Historia Kościelca w wypisach", Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Kościelec 2009